Einde jaarlijkse contactdag Arnhem

KDV Draaiorgeldag (voorjaarscontactdag) wordt verplaatst

De directie van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem zond het KDV-bestuur in november het volgende schrijven:

Geachte Kring van Draaiorgelvrienden,

Van 1977 tot 2018 vond in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem jaarlijks de Draaiorgeldag plaats.

Deze jarenlange traditie zal in het zomerprogramma van het Openluchtmuseum vanaf 2019 niet worden voortgezet en plaatsmaken voor een nieuwe programma-aanpak. Hierbij wordt de focus gelegd op een bepaald jaarthema.

Het besluit om na 42 keer Draaiorgeldag met deze traditie te stoppen is bepaald niet op een lichtvaardige wijze genomen. Herhaalde keren is op alle niveaus in het museum gewikt en gewogen over dat besluit. Maar uiteindelijk is gekozen voor het laten vervallen van alle vaste evenementen. Ook om een start met de nieuwe thematische opzet mogelijk te maken.

De Draaiorgeldag werd vanaf 1983 onder de bezielende leiding van de heer Henk Hiddinga, bestuurslid van de Kring van Draaiorgelvrienden (de organiserende vereniging), begeleid.
Dat betekende veel werk en coördinatie, ieder jaar weer.

Wij zijn hem en daarmee de Kring van Draaiorgelvrienden zeer erkentelijk voor de bijzonder prettige samenwerking, zodat we ieder jaar weer een feestelijke editie hebben gerealiseerd, met tal van bijzondere draaiorgels die acte de présence gaven.

Met vriendelijke groet,

(was getekend),
Mr. Teus Eenkhoorn, directeur

Uiteraard betreuren wij dit genomen besluit, maar het Nederlands Openluchtmuseum (NOM) is een zelfstandige organisatie met haar eigen beleid. Vanuit de KDV willen wij het NOM dank zeggen voor de uitstekende medewerking voor en tijdens de 42 keer gehouden Draaiorgeldag. Er hebben zich nimmer wanklanken (behalve soms een vals spelend orgel) voorgedaan en als er al eens een kleinigheid was is dat steeds op soepele en correcte wijze opgelost.

Tijdens de bespreking over dit besluit die met het NOM heeft plaatsgehad zijn ook de twee orgels van NOM aan de orde geweest, namelijk het kermisorgel De Schelm en het dansorgel De Blauwe Mortier. Verzekerd werd dat de orgels momenteel op een zeer goede wijze zijn opgeslagen. Nagedacht wordt over een opstelling in het museum in de toekomst.

<

Het goede nieuws is dat reeds een vervangende locatie voor onze Voorjaarscontactdag is gevonden. Het is Landgoed Nienoord in Leek. Daar vindt de Draaiorgeldag plaats op zondag 19 mei 2019 vanaf 11.00 uur. De locatie is zowel via de weg (A7) als met OV uitstekend te bereiken. Meer bijzonderheden in HP 2019 – 2.
HH

Namens het bestuur zijn Henk, Gerrit en ondergetekende vanmiddag 3-12
naar Leek geweest, om eens te kijken naar de mogelijkheden voor onze
Draaiorgeldag op Landgoed Nienoord.

Landgoed Nienoord voldoet ruimschoots aan onze verwachtingen. Er zijn
lanen waar kermisorgels kunnen spelen, wat intiemere locaties voor
straatorgels en ook handdraaiorgeltjes kunnen er een plekje vinden. Ook
de stroomvoorziening kan er prima geregeld worden.
Het openbaar vervoer vanaf station Groningen is prima geregeld met
snelbus lijn 3. Meerdere keren per uur met een harmonica- of
accordeonbus naar een Draaiorgelfestival, wat wil je nog meer ?
Wij hebben ons een goed beeld kunnen vormen van de mogelijkheden, ook
d.m.v. een paar gesprekken met de medewerkers.
We werden hartelijk ontvangen en men kijkt nu al naar ons uit (met de
orgels).
Kortom: positieve vooruitzichten.Verslag ALV 2018 Kring van Draaiorgelvrienden

KRING VAN DRAAIORGELVRIENDEN

KSecretariaat
Longway 14
8881 CM West-Terschelling
telefoon: 06-23196477 / 0561-421424
email: secretaris@draaiorgel.org

VERSLAG VAN DE 64e ALGEMENE LEDENVERGADERING OP ZATERDAG 3 MAART 2018
IN DE “GAVIOLIZAAL” TE HELMOND

Aanwezig zijn 31 leden, onder wie 6 bestuursleden.
Bericht van verhindering is ontvangen van de leden W.F. Snoerwang, R. Schenk, D. Feenstra, H. Feenstra, J. Wust,
R. Mahieu, J.K. de Ruijter en P.C. Mannien.

1. Opening, jaarrede en mededelingen van huishoudelijke aard

De vice-voorzitter H. Hiddinga opent de vergadering om 13.00 uur en heet alle leden van harte welkom, en spreekt zijn waardering uit voor de leden die ondanks het slechte weer de moeite hebben genomen de soms verre reis naar Helmond te maken. Ook spreekt hij zijn dank uit aan Stichting Draaiorgels Helmond voor de verleende gastvrijheid.
Vervolgens geeft hij het woord aan dhr. Smits van deze Stichting. Deze geeft een overzicht van hun activiteiten en vermeldt dat de Gaviolizaal praktisch elk weekend open is en goed draait.
Echter wat de Gemeente Helmond betreft, zit men nog steeds op de schopstoel. Nu is de hoop gevestigd op een voor de Gaviolizaal gunstige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.
De vice-voorzitter memoreert aan het vergrijzend ledenbestand en dus dalend ledental en vraagt zich af in welke vorm de KDV in de toekomst de beste overlevingskansen heeft.
De vice-voorzitter leest vervolgens een lijst voor met namen van leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
De zaal herdenkt de overledenen met een minuut stilte.

2. Notulen van de 63e Algemene Ledenvergadering op 4 maart 2017 te Haarlem.

Deze notulen zijn gepubliceerd in het januarinummer van “Het Pierement”.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Hierna worden , onder dankzegging aan de secretaris, de notulen vastgesteld en ondertekend.

3. Ingekomen stukken voor de ledenvergadering

Er zijn geen stukken binnengekomen.

4. Verslaglegging en verantwoording over 2017

a. Algemeen jaarverslag
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Hierna wordt het verslag vastgesteld, met dank aan de secretaris.

b. Financieel jaarverslag
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Hierna wordt het verslag vastgesteld, met dank aan de penningmeester.

c. Verantwoording stand- en postorderverkoop
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan de penningmeester en de salesmanager. Dhr. G. Hulshof noemt het kopieeren van CD’s een kwalijke zaak.

d. Jaarverslag documentalist
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag (opgenomen in het jaarverslag van de secretaris) wordt vastgesteld, met dank aan de documentalist.

5. Verslag kascommissie over 2017

De leden van de kascommissie, de heren E. Mertens en J. Wempe, brengen verslag uit van hun controle op 17 februari. Dhr. Mertens vertelt dat ze alles naar volle tevredenheid hebben kunnen controleren en geen onduidelijkheden hebben kunnen vaststellen, waarna het bestuur decharge wordt verleend. De vice-voorzitter dankt vervolgens de leden van de kascommissie voor hun inzet.
6. Benoeming kascommissie over 2018

Dhr. J. Wempe en dhr. H. Meijer worden bereid gevonden het komende jaar in de commissie zitting te nemen.
Dhr. P. Vooges biedt zich aan als reservelid.

7. Bestuursbeleid en plannen voor 2018

Immaterieel erfgoed straatorgelexploitatie:
Na enige tijd stilgelegen te hebben , is dit nu weer voortvarend opgepakt door de heren R. Brienen en E. Mertens.
Dhr. W. F. Snoerwang had hiervoor al veel op papier gezet, dit wordt nu door dhr. H. Hiddinga voortgezet.
Het streven is alles voor de aanvraag over een half jaar gereed te hebben.

Boek over Mortier:
Het plan hiervoor is jaren geleden gelanceerd. Dhr. R. Brienen geeft een toelichting: Het wordt een boek van 300 a 400 pagina’s, met o.a. foto’s uit prive-collecties. Vervolgens geeft hij een overzicht van de inhoud van het boek en verwacht dat het boek zal worden gepresenteerd op de Draaiorgeldag 2019 in het NOM te Arnhem, tijdens het
65-jarig jubileum van de KDV.
De heren R.Brienen en A.T. Meijer zullen dit project leiden. Tevens zullen de volgende leden hieraan meewerken: M.J. van der Vlugt, J. Jakobs, B. Isebaert, A. Broeke en J.K. de Ruijter.

Invoering van lidmaatschapspasjes gaat niet door, omdat de kosten hiervan die van de traditionele kaart ver zouden overtreffen.

8. Bestuursverkiezing

De bestuursleden H. Hiddinga en B. van Assen dienen reglementair af te treden, beiden stellen zich herkiesbaar.
Er zijn binnen de voorgeschreven termijn geen tegenkandidaten voorgesteld, zodat de heren Hiddinga en Van Assen bij acclamatie worden herkozen.
Bestuurslid J.F. Vlaar heeft aangegeven tussentijds te willen aftreden.
De vice-voorzitter roemt hem als een goede penningmeester, die o.a. een verlaging van de portokosten voor verzending van “Het Pierement” heeft weten te bewerkstelligen, maar hij had helaas het gevoel “niet in de goede trein te zitten “. De vice-voorzitter dankt hem voor zijn inzet voor de KDV en overhandigt hem een kadobon.
Dhr. A.M. van Beek is bereid penningmeester a.i. te worden, waarvoor veel dank.

9. Mededelingen en andere evenementen in 2018

Dhr. H. Hiddinga geeft een overzicht van de te verwachten evenementen in 2018, voor zover thans bekend.
KDV-concertavonden in Museum Speelklok Utrecht (6-4 en 5-10)
Contactdag Arnhem (3-6)
Prinsentuin Leeuwarden (8-7)
Evenals vorig jaar is ook dit jaar het park niet beschikbaar op 1e Pinksterdag i.v.m. Culturele Hoofdstad LF 2018.
Echter op de nieuwgekozen datum blijkt ons evenement meer bezoekers te trekken.
Amsterdam (Dam) (nog geen datum bekend)

10. Rondvraag

Dhr. E. Mertens stelt voor naast de contributiegelden ook andere financiele bronnen aan te boren.
Hij vraagt zich ook af waarom de KDV niet meer dan 1000 leden heeft, uit eigen ervaring weet hij dat miljoenen mensen een draaiorgel weten te waarderen.
Tot slot attendeert dhr. G. Verhagen de aanwezigen op de alg. vergadering van MechaMusica, die op 17 maart te Kaatsheuvel wordt gehouden.

11. Sluiting

De vice-voorzitter bedankt alle leden die de moeite hebben genomen naar de ALV te komen en natuurlijk het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Draaiorgels Helmond voor hun gastvrijheid en goede verzorging.
Vervolgens sluit hij de vergadering om 13.50 uur, waarna de voorjaarscontactdag een aanvang kan nemen.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering te
H. Hiddinga, wnd. Voorzitter B. van Assen, SecretarisVerzendkosten webshop

Wij ontkomen er ook niet aan, prijs stijging porto.

Nieuw tarief: 1-2 cd’s € 3,95   3-4 cd’s € 3,95

Brievenbuspakje+ • Track & Trace • Verzendbewijs •
t/m 2 kg
€ 3,95

Buitenland:

t/m 2 kg zonder  Track & Trace € 9,31/ 2 kg € 13,00/5 € 19,50

Wereld t/m 2 kg €18,62/ 3 kg/ €24,30/€ 5 kg  34,30

Gerrit Hulshof, Webshop KDV