Algemene Ledenvergadering KDV opnieuw uitgesteld!

Het Bestuur van de Kring van Draaiorgelvrienden heeft, nu de regering de Coronamaatregelen heeft verlengd, opnieuw moeten besluiten de Algemene Ledenvergadering/Voorjaarscontactdag 2020, die gepland was op 25 april 2020, uit te stellen tot een nog nader te bepalen datum.
Wanneer hierover meer bekend is, kan plaatsing in de agenda van “Het Pierement” lastig worden i.v.m. de verschijningsdatum.
Tijdige vermelding op onze website: www.draaiorgel.org en op Facebook kan uiteraard wel, daarom verdient het aanbeveling deze regelmatig te raadplegen.

B. van Assen, Secretaris

 

N.B. de agenda van de ALV vindt u lager in dit ‘Nieuws’-menu.Draaiorgelmuseum SKO in Haarlem gesloten t/m 31 mei

De maatregelen volgend die maandag 23 maart zijn uitgevaardigd in het kader van het bestrijden van het Coronavirus, is het Draaiorgelmuseum Haarlem tot en met zondag 31 mei 2020 is gesloten, tenzij nieuwe regels van het Kabinet het mogelijk maken eerder open te gaan.

De maatregelen treffen alle museale instellingen. Ook is er een groot aantal draaiorgelfestivals afgelast of uitgesteld. Raadpleegt u daarom regelmatig de agenda op de KDV-website.Herman Voerman overleden

Op zondag 15 maart jl. overleed ons oud-bestuurslid en erelid H.G.C.M. Voerman op de leeftijd van 82 jaar. Hoewel hij een teruggetrokken bestaan had, was sinds kort bekend dat hij ongeneeslijk ziek was.
In 1979 werd hij bestuurslid van de KDV in de functie van penningmeester (foto uit dat jaar). Onderdeel van de werkzaamheden was de ledenadministratie. In 1988 is een splitsing aangebracht tussen het penningmeesterschap en de ledenadministratie. Herman Voerman bleef penningmeester tot 2009.KDV-Contactdag verzet naar zondag 13 september 2020!

In verband met het Coronavirus, is de jaarlijkse KDV-contactdag verzet van zondag 17 mei naar zondag 13 september 2020. Aan het evenement, dat wederom plaatsvindt op Landgoed Nienoord in Leek, zullen 12 orgels deelnemen.

Ook veel andere draaiorgelevenementen die in het eerste halfjaar van 2020 gepland staan, worden naar latere data verplaatst. Raadpleegt u daarom regelmatig de agenda op onze website.Algemene Ledenvergadering KDV 2020

 

KRING VAN DRAAIORGELVRIENDEN

66e Algemene Ledenvergadering en
Voorjaarscontactdag 2020

Locatie: Museum Dansant
Beerten 17A, 5081 AN Hilvarenbeek
Datum:  zaterdag 25 april 2020
Aanvang: 13.00 uur  Zaal open: 12.00 uur

De agenda is als volgt vastgesteld:

1. Opening en mededelingen van huishoudelijke aard.
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2019.
3. Ingekomen stukken voor de ledenvergadering.
4. Verslaglegging en verantwoording over 2019:
a. Algemeen jaarverslag
b. Financieel jaarverslag
c. Verantwoording stand- en postorderverkoop
d. Jaarverslag documentalist
Van het jaarverslag zijn enige exemplaren beschikbaar tijdens de Alg. Ledenvergadering.
Publicatie vindt ook plaats op onze website: www.draaiorgel.org
5. Verslag kascommissie over 2019.
6. Benoeming kascommissie over 2020.
7. Contributieverhoging.
8. Bestuursbeleid, plannen voor 2020.
9. Bestuursverkiezing. Periodiek aftredend zijn de heren R.P. Blinkhof en R. Brienen, beiden stellen zich herkiesbaar.
Tevens zijn kandidaat mevrouw Thalja Kors-Martinet (voor de vakant komende functie van voorzitter) en de heer
Hiddo van Os. Na deze verkiezingen bestaat het bestuur uit 8 leden.
Eventuele (tegen)kandidaten kunnen, met inachtneming van Artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, tot acht
maal 24 uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de secretaris. Omdat het bij deze verkiezing
om meerdere personen gaat, dient bij het aanmelden van (tegen)kandidaten vermeld te worden tegen welke
voorgedragen kandidaat die melding van toepassing is.
10. Mededelingen andere evenementen in 2020.
11. Rondvraag. De aanwezige leden wordt verzocht punten voor de rondvraag schriftelijk op te geven.
Een lijst zal daarvoor op de bestuurstafel liggen. Punten voor de rondvraag worden alleen aan de orde gesteld,
indien deze ook persoonlijk toegelicht kunnen worden.
12. Sluiting.

U wordt verzocht uw geldig bewijs van lidmaatschap 2020 mee te nemen.
Tijdens de pauze van de vergadering zal de aanwezige leden voor rekening van de KDV een consumptie worden
aangeboden.
Na sluiting van de vergadering begint de Voorjaarscontactdag 2020. Bij deze gelegenheid zullen de Erfgoedstickers kosteloos verkrijgbaar zijn voor onze leden. Ook is er de mogelijkheid om het boek “The Mortier Story” aan te schaffen.
Het einde van de contactdag is naar verwachting om 18.00 uur.

Secretariaat

Longway 14

8881 CM West-Terschelling

telefoon: 06-23196477 / 0561-421424

email: secretaris@draaiorgel.org

 Erfgoed Sticker

Nu verkrijgbaar, alleen te bestellen via de webshop of email: sales@draaiorgel.org,
dus niet door geld over te maken op onze rekening,
op de bankafschrift wordt namelijk geen adres vermeld, dus is dat moeilijk om te verzenden!         Immaterieel Erfgoed!

Straatexploitatie van Draaiorgels nu definitief Immaterieel Erfgoed!

Voornamelijk dank zij de inspanningen vanuit de KDV zal de draaiorgelcultuur op 4 oktober officieel worden bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed! Het gaat daarbij niet om de draaiorgels zelf (het materieel erfgoed) maar dit keer ‘om wat de orgelmannen ermee doen’.

Het initiatief voor deze bijschrijving berust bij de Kring van Draaiorgelvrienden, in samenwerking met de Stichting Draaiorgelfestival Amsterdam en de Nederlandse Stichting ter Promotie van het Pierement. Als sympathisanten van het initiatief treden op: Youp van ‘t Hek, Dave von Raven en Sylvia Witteman. Ook het Draaiorgelmuseum te Haarlem en Museum Speelklok hebben de voordracht mede ondertekend.

In een gedetailleerd Erfgoedzorgplan zijn verschillende ACTIES geformuleerd die kunnen helpen bij het overdragen van het immaterieel erfgoed aan volgende generaties. De meest belangrijke actie is natuurlijk de bereidheid van de circa 90 orgelmannen die ons land nog kent omdoor te draaien!

Sleutelwoord daarbij is het DOORGEVEN van de traditie aan nieuwe generaties. De bijschrijving van de straatexploitatie van draaiorgels heeft ook veel te maken met TROTS. Het bevestigt dat het immaterieel erfgoed zorg behoeft en dat de orgelmannen zich daarvoor actief en bewust willen inzetten. De acties moeten eraan bijdragen dat de orgelman nog decennia lang vast onderdeel van het straatbeeld blijft. Een wens die door vrijwel alle inwoners Nederlander wordt ondersteund.

Wij nodigen iedereen alvast van harte uit aanwezig te zijn bij de officiële ondertekening, tijdens de KDV avond op 4 oktober in Museum Speelklok te Utrecht!