KDV-shop in de maand augustus gesloten.

In de maand augustus is de KDV-shop vanwege de zomervakantie gesloten. U kunt gewoon blijven bestellen, ook via de webshop. Deze bestellingen zullen echter direct na de vakantie, in volgorde van binnenkomst, worden afgehandeld. U zult uw aankopen daardoor dus met enige vertraging ontvangen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

The KDV shop is closed in August for the summer holidays. However, you can still continue to order, also via the web shop. These orders will be processed immediately after the holidays, in order of receipt. We apologize for the delay in your order.KDV-Contactdag in Leek dit jaar afgelast.

Vanwege de Coronamaatregelen, en het onvoorspelbare verloop van de pandemie, zijn alle door de KDV geplande evenementen afgelast, dan wel uitgesteld tot na 1 oktober.
De KDV-contactdag in Leek, die aanvankelijk gepland was voor 17 mei en later was verschoven naar 13 september, gaat dit jaar daarom nu helaas definitief niet door.
Dit geldt ook voor veel draaiorgelevenementen die door andere organisaties zijn gepland. Vaak zijn, door de Coronamaatregelen, de voorbereidingen van die evenementen in het geding gekomen.
Raadpleegt u regelmatig de agenda op onze website voor een up-to-date overzicht.Museum Speelklok en Draaiorgelmuseum SKO Haarlem weer open.

Museum Speelklok te Utrecht is weer open. U kunt de kaarten voor uw bezoek reserveren via de website van het museum. Er gelden uiteraard beperkende Coronamaatregelen. Deze vindt u ook op: www.museumspeelklok.nl.

De lockdown heeft direct invloed gehad op de lopende projecten. Zo heeft het museum aanvankelijk moeten besluiten om het geplande Straatfestival van 7 juni 2020 te verplaatsen naar 6 september 2020. Helaas heeft de organisatie zich inmiddels echter genoodzaakt gezien om het festival helemaal af te blazen. De opening van de tentoonstelling ‘Straatbeeld’ (over orgelbeelden) staat vooralsnog gepland op 8 oktober 2020.

Ook Draaiorgelmuseum SKO te Haarlem is, zoals gewoonlijk, weer iedere zondag open. Meer informatie vindt u op www. draaiorgelmuseum.org of op de Facebookpagina van het museum. In het museum gelden ondermeer de volgende beperkende Coronamaatregelen:

· Houd 1,50 mtr. afstand tot anderen, tenzij u 1 huishouden vormt;
· Er mogen niet meer dan 30 bezoekers tegelijkertijd in de museumruimte aanwezig zijn;
· Wilt u het museum bezoeken? Meldt u zich dan van te voren, mits u geen griepachtige klachten heeft, aan per e-mail via museumpenningmeester@gmail.com of telefonisch via 023-5262500. U voorkomt hiermee teleurstelling wanneer het toegestane aantal bezoekers al is bereikt. Geef aan wanneer u wilt komen en hoe lang u verwacht dat uw bezoek is;
· Het dragen van een mondkapje is niet verplicht: degene die dat wenst te dragen is daar vrij in.

 

 Algemene Ledenvergadering KDV opnieuw uitgesteld!

Het Bestuur van de Kring van Draaiorgelvrienden heeft, nu de regering de Coronamaatregelen heeft verlengd, opnieuw moeten besluiten de Algemene Ledenvergadering/Voorjaarscontactdag 2020, die gepland was op 25 april 2020, uit te stellen tot een nog nader te bepalen datum.
Wanneer hierover meer bekend is, kan plaatsing in de agenda van “Het Pierement” lastig worden i.v.m. de verschijningsdatum.
Tijdige vermelding op onze website: www.draaiorgel.org en op Facebook kan uiteraard wel, daarom verdient het aanbeveling deze regelmatig te raadplegen.

B. van Assen, Secretaris

 

N.B. de agenda van de ALV vindt u lager in dit ‘Nieuws’-menu.Herman Voerman overleden

Op zondag 15 maart jl. overleed ons oud-bestuurslid en erelid H.G.C.M. Voerman op de leeftijd van 82 jaar. Hoewel hij een teruggetrokken bestaan had, was sinds kort bekend dat hij ongeneeslijk ziek was.
In 1979 werd hij bestuurslid van de KDV in de functie van penningmeester (foto uit dat jaar). Onderdeel van de werkzaamheden was de ledenadministratie. In 1988 is een splitsing aangebracht tussen het penningmeesterschap en de ledenadministratie. Herman Voerman bleef penningmeester tot 2009.Algemene Ledenvergadering KDV 2020

 

KRING VAN DRAAIORGELVRIENDEN

66e Algemene Ledenvergadering en
Voorjaarscontactdag 2020

Locatie: Museum Dansant
Beerten 17A, 5081 AN Hilvarenbeek
Datum:  zaterdag 25 april 2020
Aanvang: 13.00 uur  Zaal open: 12.00 uur

De agenda is als volgt vastgesteld:

1. Opening en mededelingen van huishoudelijke aard.
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2019.
3. Ingekomen stukken voor de ledenvergadering.
4. Verslaglegging en verantwoording over 2019:
a. Algemeen jaarverslag
b. Financieel jaarverslag
c. Verantwoording stand- en postorderverkoop
d. Jaarverslag documentalist
Van het jaarverslag zijn enige exemplaren beschikbaar tijdens de Alg. Ledenvergadering.
Publicatie vindt ook plaats op onze website: www.draaiorgel.org
5. Verslag kascommissie over 2019.
6. Benoeming kascommissie over 2020.
7. Contributieverhoging.
8. Bestuursbeleid, plannen voor 2020.
9. Bestuursverkiezing. Periodiek aftredend zijn de heren R.P. Blinkhof en R. Brienen, beiden stellen zich herkiesbaar.
Tevens zijn kandidaat mevrouw Thalja Kors-Martinet (voor de vakant komende functie van voorzitter) en de heer
Hiddo van Os. Na deze verkiezingen bestaat het bestuur uit 8 leden.
Eventuele (tegen)kandidaten kunnen, met inachtneming van Artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, tot acht
maal 24 uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de secretaris. Omdat het bij deze verkiezing
om meerdere personen gaat, dient bij het aanmelden van (tegen)kandidaten vermeld te worden tegen welke
voorgedragen kandidaat die melding van toepassing is.
10. Mededelingen andere evenementen in 2020.
11. Rondvraag. De aanwezige leden wordt verzocht punten voor de rondvraag schriftelijk op te geven.
Een lijst zal daarvoor op de bestuurstafel liggen. Punten voor de rondvraag worden alleen aan de orde gesteld,
indien deze ook persoonlijk toegelicht kunnen worden.
12. Sluiting.

U wordt verzocht uw geldig bewijs van lidmaatschap 2020 mee te nemen.
Tijdens de pauze van de vergadering zal de aanwezige leden voor rekening van de KDV een consumptie worden
aangeboden.
Na sluiting van de vergadering begint de Voorjaarscontactdag 2020. Bij deze gelegenheid  is er in elk geval de mogelijkheid om het boek “The Mortier Story” aan te schaffen en mogelijk nog een kleine selectie uit het assortiment van de KDV-shop.
Het einde van de contactdag is naar verwachting om 18.00 uur.

Secretariaat

Longway 14

8881 CM West-Terschelling

telefoon: 06-23196477 / 0561-421424

email: secretaris@draaiorgel.org

 Erfgoed Sticker

Nu verkrijgbaar, alleen te bestellen via de webshop of email: sales@draaiorgel.org,
dus niet door geld over te maken op onze rekening,
op de bankafschrift wordt namelijk geen adres vermeld, dus is dat moeilijk om te verzenden!