Kring van Draaiorgelvrienden

KRIING VAN DRAAIORGELVRIENDEN

Secretariaat
Longway 14
8881 CM West-Terschelling
telefoon: 06-23196477 / 0561-421424
email: secretaris@draaiorgel.org

JAARVERSLAG 2018

1. Inleiding

In november 2018 ontving het KDV-bestuur een brief van de directie van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem, waarin werd medegedeeld dat het NOM besloten had alle vaste evenementen, waaronder ook onze Draaiorgeldag, m.i.v. 2019 te laten vervallen.
Het KDV-bestuur is onmiddellijk op zoek gegaan naar een nieuwe locatie.
Uiteindelijk is het het Landgoed Nienoord te Leek geworden, een uitermate geschikte locatie, waar we ingaande 2019 van harte welkom zijn voor het houden van onze jaarlijkse Draaiorgeldag (Contactdag).

De Erfgoedaanvraag voor de straatorgelcultuur maakt kans op een voorrangsbehandeling i.v.m. het 65-jarig jubileum van de KDV. In 2019 zal worden deelgenomen aan de 3 instructiedagen welke leiden naar de voordracht voor de lijst van Immaterieel Erfgoed.

Aan de totstandkoming van het Boek over Mortier wordt door een aantal enthousiaste leden hard gewerkt.
Het is de bedoeling dit standaardwerk in het najaar van 2019 te presenteren op een nog nader te bepalen locatie.

Er zijn nieuwe KDV-borden voor bij de orgels gemaakt. De tekst op deze borden heeft een tweeledig doel: Het behoud van het draaiorgel en het lid worden van de KDV.

In mei werden we in kennis gesteld van de voorgenomen opheffing van het Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud en de overdracht van het gerestaureerde straatorgel “ De Gouwe” aan de SKO te Haarlem.

Ook dit jaar is weer een aantal leden ons ontvallen o.a. kermisexploitant Free Gigengack, de publicist van vele artikelen over mechanische muziek Henk Strengers en de schrijver van het boek “Daar is de orgelman” Cor Carmio (overigens geen KDV-lid).

2. Ledental

In 2018 heeft de dalende trend zich net als voorgaande jaren voortgezet, wat resulteerde in een daling van het aantal leden met 41, een iets geringer ledenverlies dan in 2017.
We konden slechts 26 nieuwe leden verwelkomen en 67 leden moesten worden uitgeschreven wegens overlijden (20), opzegging (24) en vanwege wanbetaling (23).
Op 31-12-2018 had de KDV 938 leden.

3. Bestuur

Het bestuur vergaderde in 2018 drie maal in Museum Speelklok te Utrecht. De algemene ledenvergadering vond plaats op zaterdag 3 maart in de “Gaviolizaal” van Stichting Draaiorgels Helmond in aanwezigheid van 31 leden, onder wie 6 bestuursleden.

4. Evenementen en manifestaties

In de loop van 2018 vonden door of met medewerking van de Kring van Draaiorgelvrienden diverse activiteiten plaats.
3 maart Voorjaarscontactdag te Helmond (Gaviolizaal), tevens ledenvergadering.
6 april eerste KDV-concertavond in Museum Speelklok te Utrecht.
27 april (Koningsdag) beperkte manifestatie te Vlaardingen.
21 mei (Tweede Pinksterdag) Haarlem (binnenstad en Waarderpolder), “Haarlem draait door…”; coproductie met Stichting Het Kunkels orgel aldaar
3 juni Nationale Draaiorgeldag in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.
8 juli Leeuwarden (Prinsentuin) i.s.m. enkele Friese draaiorgelliefhebbers.
5 oktober tweede KDV-concertavond in Museum Speelklok te Utrecht.

Naast “onze” evenementen waren er meer gelegenheden, waar draaiorgels konden worden beluisterd.
Zo-een greep- op 7 januari te Winkel (fam. Braak en Blokker), op 9 september te Tilburg (fam. Heesbeen) en op 11 november te Barsingerhorn (fam. Vader). Daarnaast nog enkele evenementen, georganiseerd door derden, waaronder te Amsterdam.

Helaas is het aantal buitenevenementen de laatste jaren afgenomen. Met name voor kermisorgels is dit een punt van zorg omdat aldus speelmogelijkheden vervallen.

In het najaar werd duidelijk dat, door beleidswijziging en een reorganisatie daar, er een einde is gekomen aan de lange reeks Draaiorgeldagen in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Alle vaste jaarlijkse evenementen aldaar zijn komen te vervallen, waaronder onze Contactdag.
De zoektocht naar alternatieve locaties heeft opgeleverd het Landgoed Nienoord te Leek. In 2019 zal de Contactdag daar plaatsvinden.

In voorkomende gevallen is geadviseerd bij het huren van een orgel, volstaan wordt dan met het doorgeven van relevante informatie.
Van de mogelijkheid om tussen de verschijningsdata van “Het Pierement” op de hoogte te blijven van ingelaste evenementen, dan wel het kunnen krijgen van uitvoeriger informatie over evenementen, hebben 25 leden gebruik gemaakt. In 2018 zijn drie papieren edities van Evenementen Info verzonden. Het gaat hier om leden die (nog) geen beschikking hebben over internet. Via onze website wordt actuele informatie over evenementen, ook over die van derden (voor zover wij informatie krijgen), gegeven.

5. Het Pierement

De kwaliteit van ons kwartaalblad “Het Pierement” was ook in 2018 weer van hoog niveau. Een woord van dank aan eindredacteur Tom Meijer is hier zeker op zijn plaats.
Wel is er dringend behoefte aan leden die goede artikelen kunnen schrijven, vooral op het gebied van kermisorgels.
Ook zoeken wij leden die goede artikelen uit bladen van zusterverenigingen kunnen en willen vertalen.

6. Het automatische muziekinstrument in Nederland

In februari vond de overdracht plaats van het Gavioli-orgel “De Leeuw” door de Stichting “Vrienden van het Gavioli-orgel “De Leeuw” aan de Stichting “Het Kunkels Orgel” (SKO) te Haarlem.
In mei werd het gerestaureerde Carl Frei-orgel “De Gouwe” gepresenteerd in het Draaiorgelmuseum Haarlem en tevens door het NFD om niet overgedaan aan de SKO.

7. Contact met zusterverenigingen en andere instellingen

Het contact met het Draaiorgelmuseum in Haarlem is ook in 2018 voortgezet en waar mogelijk wordt er samengewerkt.
Met verscheidene zusterverenigingen in het buitenland worden goede contacten onderhouden.

8. Documentatie (jaarverslag documentalist 2018)

Beeld:
Er zijn geen foto’s en / of afbeeldingen ontvangen.

Geluid:
Er zijn in het afgelopen jaar CD’s. LP’s en EP’s ontvangen, omvattend een collectie van ca. 250 items uit de nalatenschap van dhr. B. Schelfhout. Ontvangen via H. Hiddinga en B. van Assen. Ontbrekende items zijn aan het archief toegevoegd, doublures zijn voor verkoop aangeboden via de stand & postorderservice.

Film:
Er is geen film- of documentaire materiaal ontvangen.

Boeken:
Er zijn 5 boeken ontvangen uit de nalatenschap van B. Schelfhout, die via de stand ter verkoop zijn aangeboden.

Ook dit jaar is er weer regelmatig een beroep gedaan op archiefmateriaal, merendeels beeld voor plaatsing bij artikelen in H.P.

Terugkijkend op het afgelopen archiefjaar, kan geconcludeerd worden dat 2018 voor het archief minder heeft opgeleverd dan voorgaande jaren.

9. Communicatie
Draaiorgels in de media: In verschillende radio en tv programma’s is aandacht geschonken aan draaiorgels, een volledige opsomming hiervan te geven zou te ver voeren.

Terschelling, 22 maart 2019
B. van Assen, Secretaris