Kring van Draaiorgelvrienden

De Gouwe
Op zaterdagavond 12 mei jl. is in het Draaiorgelmuseum Haarlem de officiële (her)ingebruikname van het orgel De Gouwe gevierd. Deze bijeenkomst was georganiseerd door Stichting Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud (NFD), tevens eigenaar van dit 90 toets Carl Frei orgel. Het is geheel gerestaureerd door Elbert Pluer (Bussum), Martin Conrads (Kerkdriel) en het Nederlands Boekorgel Centrum (Tilburg). Door laatstgenoemde is ook het schilderwerk onder handen genomen. Op de buik prijkt de Oldehove, kenmerkende toren in Leeuwarden. Dat heeft alles te maken met het feit dat De Gouwe 30 jaar stadsdraaiorgel van die stad was. De familie Tolsma huurde het van G. Perlee Draaiorgels in Amsterdam.
Het orgel werd begin jaren ’90 aangekocht door Heineken Bierbrouwerij, die het liet plaatsen op vier hoog in hun ontvangstruimte aan de Stadhouderskade in Amsterdam. Op zeker moment raakte De Gouwe daar achter schotten. Het NFD heeft destijds het orgel kunnen aankopen, waarna de genoemde restauratie is uitgevoerd.
Groot was de verbazing nadat het orgel het eerste boek had gespeeld (Friese Potpourri nr. 4; notatie Romke de Waard), toen de mededeling door de voorzitter van het NFD, Rein Schenk< kwam dat het orgel overgedragen is aan Stichting “Het Kunkels Orgel” te Haarlem en dat de plaats blijft het Draaiorgelmuseum aldaar. Wel staat De Gouwe op een aanhangwagen, zodat het t.z.t. ook elders kan spelen. Maar eerst moeten enkele zaken van juridische en praktische aard worden geregeld. Tijdens deze toelichting werd ook medegedeeld dat het NFD gaat ophouden te bestaan. Tegen deze achtergrond moet ook de overdracht van De Gouwe worden gezien. Als redenen voor het opheffen van deze stichting worden genoemd het zeer moeilijk kunnen vinden van nieuwe bestuursleden, terugloop in het aantal donateurs en het uitblijven van nieuwe aanvragen voor financiële ondersteuning van restauraties. Een dergelijke opheffing heeft wel de nodige voeten in aarde; gestreefd wordt naar een beëindiging aan het einde van 2018. In 1964 werd het NFD, toen als Leon Warnies Stichting, opgericht door Romke de Waard. Gesteld is dat de gang van zaken nu (overdracht orgel en opheffing stichting) de volle instemming van Romke gehad zou hebben.