Kring van Draaiorgelvrienden

KRING VAN DRAAIORGELVRIENDEN

VERSLAG VAN DE 65e ALGEMENE LEDENVERGADERING OP ZATERDAG 13 april 2019
LOCATIE: DRAAIORGELMUSEUM HAARLEM STICHTING KUNKELSORGEL (SKO)

Aanwezig zijn 31 leden, onder wie 4 bestuursleden. Verhinderd is secretaris Dhr. B. van Assen.
Ook is er bericht van verhindering ontvangen van de leden Dhr. W.F. Snoerwang, Dhr. M. Van der Vlugt, Dhr. J.
Ruibing (voorzitter SKO), Dhr. B. Molenkamp, Dhr. H. Kors, Mevr. Th. Kors-Martinet, Dhr. J.F. Vlaar.

1. Opening, jaarrede en mededelingen van huishoudelijke aard
Vice-voorzitter Dhr. H. Hiddinga opent de vergadering om 13.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij
spreekt zijn dank uit aan Stichting Kunkels Orgel (SKO) voor de verleende gastvrijheid. Hij memoreert de overdracht
van de “Leeuw” en de “Gouwe” aan SKO. Helaas is daarbij het Nationaal Fonds Draaiorgel Behoud (NFD) opgeheven.
De “Gavioli zaal” in Helmond zal dit jaar noodgedwongen sluiten, het gebouw wordt gesloopt om plaats te maken
voor woningbouw. Er is een vervangende locatie gevonden, maar deze zal nog wel geschikt gemaakt moeten
worden. Hierdoor zullen de orgels voor onbepaalde tijd niet gespeeld kunnen worden.
Verder belicht hij de positieve reclame van het draaiorgel in de media afgelopen tijd, o.a. door Dhr. J. Ten Have in
een wekelijks radioprogramma van Q-music en Dhr. Van Os, optredend bij de “toppers” op TV.
Ook de koninklijke onderscheiding van Dhr. R. Schenk, uitgereikt door burgemeester Mevr. F. Halsema van Amsterdam,
in december van het vorige jaar, wordt genoemd.
Helaas zijn er ons ook weer in het afgelopen jaar een behoorlijk aantal leden ontvallen.
Dhr. H. Hiddinga leest vervolgens de lijst voor.
De zaal herdenkt de overledenen met een minuut stilte.

2. Notulen van de 64e Algemene Ledenvergadering op 3 maart 2018 te Helmond.
Deze notulen zijn gepubliceerd in het januarinummer van “Het Pierement” (HP)
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Hierna worden , onder dankzegging aan de secretaris, de notulen vastgesteld en
ondertekend.

3. Ingekomen stukken voor de ledenvergadering
Er zijn geen stukken binnengekomen.

4. Verslaglegging en verantwoording over 2018
a. Algemeen jaarverslag
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Hierna wordt het verslag vastgesteld, met dank aan de secretaris.
b. Financieel jaarverslag
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Hierna wordt het verslag vastgesteld, met dank aan de penningmeester a.i.
A.M. van Beek.
c. Verantwoording stand- en postorderverkoop
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan de penningmeester en de salesmanager.
d. Jaarverslag documentalist
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag (opgenomen in het jaarverslag van de secretaris) wordt vastgesteld,
met dank aan de documentalist.

5. Verslag kascommissie over 2018
De leden van de kascommissie, de heren H. Meijer en G.J. Wempe, brengen verslag uit van hun controle op 7 maart
j.l.. Dhr. H. Meijer vertelt dat ze alles naar volle tevredenheid hebben kunnen controleren en geen onduidelijkheden
hebben kunnen vaststellen, waarna het bestuur décharge wordt verleend. De vice-voorzitter dankt vervolgens de leden
van de kascommissie voor hun inzet.

6. Benoeming kascommissie over 2019
Dhr. J. De Boer wordt bereid gevonden het komende jaar in de commissie zitting te nemen.
Dhr. P. Vooges wordt aangesteld als reservelid.

7. Bestuursbeleid en plannen voor 2019
Het streven is de bijschrijving in het register van het immaterieel erfgoed nog dit (jubileum-) jaar, of anders uiterlijk
in 2020 te bewerkstelligen.
Boek over de Fa. Mortier:
Zoals reeds vermeld in het januarinummer van HP, geeft Dhr. Tom Meijer aan dat de voorbereidingen grotendeels
klaar zijn, echter de Engelse vertaling zal nog een paar maanden gaan duren. Er wordt gepoogd het script medio oktober
2019 naar de drukker te kunnen sturen.

8. Bestuursverkiezing
Bestuurslid G. Hulshof dient reglementair af te treden, maar stelt zich herkiesbaar.
Er is binnen de voorgeschreven termijn geen tegenkandidaat voorgesteld, zodat hij bij acclamatie wordt herkozen.
Dhr. H. Meijer is bereid het voorzitterschap wederom op zich nemen. In 2015 had hij deze taak ook verricht, toen
voor 1 jaar, na onverwachts aftreden door ziekte van Dhr. W.F. Snoerwang. Na een pauze van 3 jaar (door drukke
werkzaamheden en verhuizing) heeft Dhr. Meijer nu weer de tijd gevonden om, als boegbeeld, de vereniging naar een
volgend jaar te loodsen. Zonder tegenstemmen wordt Dhr. H. Meijer door de aanwezige leden gekozen als voorzitter.
Dhr. A.M. van Beek is voorgedragen om het volledige penningmeesterschap op zich te nemen. Het tijdelijke van deze
functie (a.i.) komt nu dus te vervallen. Verder heeft Dhr. M.P. Bakker aangeboden toe te willen treden tot het bestuur.
Onder applaus en dank worden de nieuwe voorzitter en bestuursleden door bestuur en leden verwelkomt en nemen ze
plaats achter de bestuurstafel.

9. Mededelingen en andere evenementen in 2019
Dhr. H. Hiddinga geeft een overzicht van de te verwachten evenementen in 2019. Deze zijn ook gepubliceerd in HP.
De Contactdag in Nienoord in Leek zal op 19 mei plaatsvinden.
De datum zoals vermeld in HP betreffende het evenement in “De Prinsentuin” te Leeuwarden klopt niet meer, dit is
verplaatst en zal worden gehouden op 14 juli.
Dan volgt een onverwachte verrassing voor aanwezig lid Dhr. J. De Boer. Hij krijgt nl. uit handen van Dhr. H. Hiddinga
de “Romke de Waard” penning uitgereikt. Dit speciaal voor zijn verdiensten op het gebied van decoratiewerk
van draaiorgelfronten, waarvan hij er inmiddels meer dan 100 van fraaie kleuren heeft voorzien. Bovendien was hij in
het verleden een aantal jaren bestuurslid, zowel als penningmeester en als documentalist. Kortom een terechte waardering.
Dhr. J. De Boer is hier stil van en spreekt geroerd zijn dank uit voor dit gebaar.
Dan loopt het helaas nog niet storm qua aanmeldingen voor de te houden feestavond op 7 september in “Museum
Dansant” te Hilvarenbeek. Organisator en initiatiefnemer bestuurslid Dhr. R. Brienen geeft aan dat er tot nu toe 16
aanmeldingen binnen zijn. Om het evenement door te laten gaan zijn minimaal 50 aanmeldingen nodig.
Dhr. E. Mertens vraagt zich af of het evenement bij iedereen bekend is. Dhr. R. Brienen legt uit dat het al de 2de keer
is dat het vermeld wordt in ons blad. Het staat ook op de site.
Dhr. J. Wüst merkt op dat het reizen naar evenementen die ’s avonds worden gehouden (zoals de concertavond in
Museum Speelklok te Utrecht), voor hem lastig zijn i.v.m. de verbindingen naar het noorden (in dit geval Friesland).
En vraagt zich af waarom ook nu weer is gekozen voor een avond en er niet iets overdag kan worden georganiseerd.
Bestuurslid Dhr. R. Brienen merkt op dat de keuze voor een diner, met aansluitend een feest, qua sfeer te verkiezen
valt boven een ochtend of middag met lunch. Bovendien zal op zondag 8 september aansluitend bij het NBC in Tilburg
een open dag worden gehouden. Door in de buurt van Tilburg een overnachting te boeken kunnen zelfs 2 evenementen
dat weekend worden bezocht.
Ook legt hij uit dat dit jaar in het noorden van het land overdag 2 evenementen zullen plaatsvinden, nl. In Leeuwarden
en Leek, zodat ook Dhr. Wüst wat dat betreft aan zijn trekken kan komen. Dhr. Wüst dankt voor deze uitleg en
begrijpt de keuzes van het bestuur.

10. Rondvraag
De kersverse voorzitter H. Meijer start de rondvraag.
Dhr. E. Mertens stelt voor om een enquête te houden onder de leden. Hij vindt het belangrijk te weten wat de leden
beweegt, waarom ze lid zijn van onze vereniging.
Voorzitter Dhr. H. Meijer reageert hierop dat de bereidheid van leden om te reageren tegen kunnen vallen, gelet op
vele acties uit het verleden. Dhr. R. Brienen kan dat beamen. Hij heeft afgelopen week op de Facebook pagina van de
KDV deze vergadering aangekondigd. De post werd bekeken door 580 leden. Op zijn idee de vergadering i.p.v. zaterdag
op een zondag te organiseren, om zodoende misschien meer leden in de gelegenheid te stellen de vergadering
bij te wonen (dit i.v.m. de reguliere veelal zaterdagse orgelexploitatie) waren geen reacties……
Het idee van Dhr. Mertens zal wel in ieder geval, op de eerstvolgende bestuursvergadering, behandeld worden.
Dhr. E. Mertens licht verder nog de voortgang betreffende de “Immaterieel erfgoed” aanvraag toe. Hij heeft samen
met bestuurslid Dhr. H. Hiddinga inmiddels 2 cursusdagen hiervoor gevolgd.
Dhr. H. Van der Velde vraagt zich af of hij en andere beroepsexploitanten, nog over deze status geïnformeerd gaan
worden. Dhr. E. Mertens legt uit dat dit zeker zal gaan gebeuren, omdat met name juist deze groep exploitanten er
(mede) voor moeten zorgen dat de straatexploitatie van het draaiorgel (door opvolging) ook in de toekomst gegarandeerd
zal blijven. Met name Dhr. H. Van der Velde zal dan ook t.z.t. hierover persoonlijk worden benaderd.

11. Sluiting
De voorzitter bedankt alle leden die de moeite hebben genomen naar de ALV te komen en natuurlijk het bestuur en
de vrijwilligers van Stichting SKO voor hun gastvrijheid en goede verzorging.
Vervolgens sluit hij de vergadering om 14 uur, waarna de voorjaarscontactdag een aanvang kan nemen.
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

H. Meijer Voorzitter                                                                                                              R. Blinkhof (waarnemend secretari