Kring van Draaiorgelvrienden

 

KRING VAN DRAAIORGELVRIENDEN

66e Algemene Ledenvergadering en
Voorjaarscontactdag 2020

Locatie: Museum Dansant
Beerten 17A, 5081 AN Hilvarenbeek
Datum:  zaterdag 25 april 2020
Aanvang: 13.00 uur  Zaal open: 12.00 uur

De agenda is als volgt vastgesteld:

1. Opening en mededelingen van huishoudelijke aard.
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2019.
3. Ingekomen stukken voor de ledenvergadering.
4. Verslaglegging en verantwoording over 2019:
a. Algemeen jaarverslag
b. Financieel jaarverslag
c. Verantwoording stand- en postorderverkoop
d. Jaarverslag documentalist
Van het jaarverslag zijn enige exemplaren beschikbaar tijdens de Alg. Ledenvergadering.
Publicatie vindt ook plaats op onze website: www.draaiorgel.org
5. Verslag kascommissie over 2019.
6. Benoeming kascommissie over 2020.
7. Contributieverhoging.
8. Bestuursbeleid, plannen voor 2020.
9. Bestuursverkiezing. Periodiek aftredend zijn de heren R.P. Blinkhof en R. Brienen, beiden stellen zich herkiesbaar.
Tevens zijn kandidaat mevrouw Thalja Kors-Martinet (voor de vakant komende functie van voorzitter) en de heer
Hiddo van Os. Na deze verkiezingen bestaat het bestuur uit 8 leden.
Eventuele (tegen)kandidaten kunnen, met inachtneming van Artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, tot acht
maal 24 uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de secretaris. Omdat het bij deze verkiezing
om meerdere personen gaat, dient bij het aanmelden van (tegen)kandidaten vermeld te worden tegen welke
voorgedragen kandidaat die melding van toepassing is.
10. Mededelingen andere evenementen in 2020.
11. Rondvraag. De aanwezige leden wordt verzocht punten voor de rondvraag schriftelijk op te geven.
Een lijst zal daarvoor op de bestuurstafel liggen. Punten voor de rondvraag worden alleen aan de orde gesteld,
indien deze ook persoonlijk toegelicht kunnen worden.
12. Sluiting.

U wordt verzocht uw geldig bewijs van lidmaatschap 2020 mee te nemen.
Tijdens de pauze van de vergadering zal de aanwezige leden voor rekening van de KDV een consumptie worden
aangeboden.
Na sluiting van de vergadering begint de Voorjaarscontactdag 2020. Bij deze gelegenheid  is er in elk geval de mogelijkheid om het boek “The Mortier Story” aan te schaffen en mogelijk nog een kleine selectie uit het assortiment van de KDV-shop.
Het einde van de contactdag is naar verwachting om 18.00 uur.

Secretariaat

Longway 14

8881 CM West-Terschelling

telefoon: 06-23196477 / 0561-421424

email: secretaris@draaiorgel.org