Kring van Draaiorgelvrienden

            

 

 

 

 

 

KRING VAN DRAAIORGELVRIENDEN

66e Algemene Ledenvergadering en
Voorjaarscontactdag 2020

Locatie: Museum Dansant
Beerten 17A, 5081 AN Hilvarenbeek
Datum:  14 maart 2020
Aanvang: 13.00 uur  Zaal open: 12.00 uur

De agenda is als volgt vastgesteld:

1.   Opening en mededelingen van huishoudelijke aard.
2.   Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2019.
3.   Ingekomen stukken voor de ledenvergadering.
4.   Verslaglegging en verantwoording over 2019:
a. Algemeen jaarverslag
b. Financieel jaarverslag
c. Verantwoording stand- en postorderverkoop
d. Jaarverslag documentalist
Van het jaarverslag zijn enige exemplaren beschikbaar tijdens de Alg. Ledenvergadering.
Publicatie vindt ook plaats op onze website: www.draaiorgel.org
5.   Verslag kascommissie over 2019.
6.   Benoeming kascommissie over 2020.
7.   Bestuursbeleid, plannen voor 2020.
8.   Bestuursverkiezing. Periodiek aftredend zijn de heren R.P. Blinkhof en R. Brienen, beiden stellen zich herkiesbaar.
Eventuele (tegen)kandidaten kunnen, met inachtneming van Artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement,
tot acht maal 24 uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de secretaris.
9.   Mededelingen andere evenementen in 2020.
10. Rondvraag. De aanwezige leden wordt verzocht punten voor de rondvraag schriftelijk op te geven.
Een lijst zal daarvoor op de bestuurstafel liggen. Punten voor de rondvraag worden alleen aan de orde gesteld,
indien deze ook persoonlijk toegelicht kunnen worden.
11. Sluiting.

U wordt verzocht uw geldig bewijs van lidmaatschap 2019 mee te nemen.
Tijdens de pauze van de vergadering zal de aanwezige leden voor rekening van de KDV een consumptie worden aangeboden.

Na sluiting van de vergadering begint de Voorjaarscontactdag 2020. De KDV-stand zal met een beperkt assortiment (o.a. het boek “De Mortier Story”) aanwezig zijn.
Het einde van de contactdag is naar verwachting om 18.00 uur.

B. van Assen, Secretaris

Secretariaat

Longway 14

8881 CM West-Terschelling

telefoon: 06-23196477 / 0561-421424

email: secretaris@draaiorgel.org