Kring van Draaiorgelvrienden

Aanwezig zijn 29 leden, onder wie 6 bestuursleden en 1 bestuurslid ad interim.

Bericht van verhindering is ontvangen van de leden H. Meddeler en A.T. Meijer.

 

1. Opening , jaarrede en mededelingen van huishoudelijke aard.

 

De vice-voorzitter H. Hiddinga opent de vergadering om 13.00 uur en heet alle leden van harte welkom.Ook spreekt hij zijn dank uit aan stichting het Kunkels Orgel voor de verleende gastvrijheid.De vice-voorzitter heeft geen behoefte om terug te blikken op de algemene ledenvergadering van vorig jaar, maar wil liever met een positieve blik vooruitzien, temeer omdat met het deels vernieuwde bestuur een goed herstart kon worden gemaakt.Ook deelt hij mede in gesprek te zijn met een eventuele kandidaat voorzitter en hoopt hierover binnenkort uitsluitsel te kunnen geven.

De vice-voorzitter blikt vervolgens terug op de evenementen in 2016, de terugkomst van de Zaza van Dhr. Gijs Perlee uit Japan, de restauratie van de Wellershaus van Dhr. J. v.d. Zwaag en op de valreep van 2016 de overdracht van de 87 toets Gavioli van Dhr. J. Peeters aan Dhr. R. Vader en verwacht dat komend jaar enkele belangrijke restauraties voltooid zullen worden. Hij spreekt zijn zorgen uit over het geleidelijk dalend ledental, ondanks nieuwe aanmeldingen. Aan ledenwerving zal veel aandacht moeten worden geschonken, ook de secretaris zal in het aprilnummer van “Het Pierement” hiervoor aandacht vragen.

De vice-voorzitter leest vervolgens een lijst voor met namen van leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. De zaal herdenkt de overledenen met een minuut stilte, gevolgd door het spelen van “Highland Cathedral” op het Kunkelsorgel.

2.  Notulen van de 62e ALV op 5 maart 2016 te Tilburg en de Buitengewone Algemen Ledenvergadering op 24 september 2016 te Utrecht.

Deze notulen zijn gepubliceerd in het januarinummer van “Het Pierement”. Er zijn geen op-of aanmerkingen. Hierna worden onder dankzegging aan de vorige secretaris (T. Haenen), de notulen vastgesteld en ondertekend.

3.  Ingekomen stukken voor de ledenvergadering

Er zijn geen stukken binnengekomen.

4.  Verslaglegging en verantwoording over 2016

a.  Algemeen jaarverslag

Er zijn geen op-of aanmerkingen. Hierna wordt het verslag vastgesteld, met dank aan de secretaris.

b.  Financieël jaarverslag 

Er zijn geen op-of aanmerkingen. Hierna wordt het verslag vastgesteld, met dank aan de penningmeester a.i. de vice-voorzitter richt het woord tot Dhr. R. van Beek en spreekt zijn dankt uit voor het waarnemen van het penningmeesterschap gedurende het jaar 2016 en biedt-onder applaus-Ries en Els een dinercheque aan.

c.  Verantwoording stand-en postorderverkoop

Er zijn geen op-of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan de penningmeester en de salesmanager.

d.  Jaarverslag documentalist

Er zijn geen op-of aanmerkingen. Het verslag  (opgenomen in het jaarverslag van de secretaris) wordt vastgesteld met dank aan de documentalist.

5.  Verslag kascommissie over 2016

De leden van de kascommissie, de heren J. de Boer en E. Mertens, brengen verslag uit van hun controle op 23 februari 2017. Dhr. de Boer vertelt dat ze alles naar volle tevredenheid hebben kunnen controleren, en geen onduidelijkheden hebben kunnen vaststellen, waarna het bestuur decharge wordt verleend. De vice-voorzitter dankt vervolgens de leden van de commissie voor hun inzet.

6.  Benoeming kascommissie 2017

Dhr. E. Mertens en Dhr. J. Wempe worden bereid gevonden het komende jaar in de commissie zitting te nemen. Dhr. L. Gorter biedt zich aan als reservelid.

7.  Bestuursbeleid en plannen voor 2017

De KDV-reclamebordjes voor op de orgels blijken inderdaad nieuwe leden op te leveren. Er zijn nog bordjes beschikbaar via bestuurslid R. Brienen, die ook het verschijnen van een interessant boek aankondigt.
De plaatsing van de voor Nederland zo typerende straatorgelexploitatie op de immateriele werelderfgoedlijst moet nu weer voortvarend worden aangepakt. Dit is nodig voor het aanzien van het orgel als cultureel erfgoed en tevens een vorm van erkenning. Volgens Dhr. W. Snoerwang is dit plan zo’n acht jaar geleden door de KDV in samenwerking met het museum Speelklok opgezet en daarna is het waarschijnlijk in een lade terecht gekomen.

Dhr. E. Mertens en bestuurslid R. Brienen zijn het eens hiervoor een werkgroep in te stellen, die de aanvraag gaat voorbereiden en opstellen. Dhr. R. Brienen vraagt dhr. R. Schenk hier leiding aan te willen geven, maar deze ziet helaas geen kans hier tijd voor vrij te maken. Leden die menen hier een bijdrage aan te kunnen leveren, kunnen contact opnemen met dhr. R. Brienen.

De website is rond Kerst 2015 zo’n 1½ week uit de lucht geweest en daarna zijn er nog steeds problemen, dat het anders moet mag duidelijk zijn. Het bestuur zal snel-na orientering-een beslissing nemen.

Om ons “werkgebied” te verbreden zal er contact worden gezocht met andere verenigingen, zoals de Hollandse Molen, oldtimerclubs etc.

8.  Bestuursverkiezing

 

Bestuurslid Dhr. R.P. Blinkhof dient reglementair af te treden, hij stelt zich herkiesbaar. Er zijn binnen de voorgeschreven termijn geen tegenkandidaten voorgesteld, zodat Dhr. Blinkhof bij acclamatie wordt herkozen.
Eveneens periodiek aftredend zijn de heren R. Brienen en J.F. Vlaar, maar omdat beiden eerst op 24 september 2016 in fuctie zijn getreden, wordt nu van verkiezing van deze bestuursleden afgezien.

9.  Mededelingen en andere evenementen in 2017

Dhr. H. Hiddinga geeft een overzicht van de te verwachten evenementen in 2017, voor zover thans bekend.
KDV-concertavonden in museum Speelklok Utrecht 31 maart & 6 oktober
Contactdag Arnhem zondag 11 juni
Prinsentuin Leeuwarden zondag 9 juli

10. Rondvraag

Dhr. E. Mertens vindt de KDV-lidmaatschapskaart niet meer van deze tijd en pleit ervoor deze te vervangen dooreen (plastic) pasje. Het bestuur zal dit in overweging nemen.
Dhr. W. Snoerwang heeft zich gestoord aan de te kleine foto van de gebrüder Brüder op pagina 15 van “Het Pierement”, januari 2017. Een orgel/front van een zulke grandeur had een grote foto verdiend. Ja, had zelfs op de cover afgebeeld mogen worden,  hij heeft uberhaupt liever geen foto’s op postzegelformaat in “Het Pierement”.
Het bestuur zal hierover contact opnemen met de eindredacteur, die helaas i.v.m. spoorwerkzaamheden deze ledenvergadering niet kon bijwonen.

11. Sluiting

De vice-voorzitter bedankt alle leden en anderen die de moeite hebben genomen naar de ALV te komen en natuurlijk het bestuur en vrijwilligers van de SKO voor hun gastvrijheid en goede verzorging.
Vervolgens sluit hij de vergadering om 14.05 uur, waarna de voorjaarscontactdag een aanvang kan nemen.